Sīkfaili

Lai nodrošinātu Mājaslapas www.fores.lv, korektu darbību, tiek izmantoti datu sīkfaili (Cookies).

Kas ir sīkfaili?

Sīkfails ir neliels teksta fragments, kas tiek sūtīts pārlūkprogrammai no apmeklētās vietnes. Izmantojot sīkfailu, vietnē tiek saglabāta informācija par jūsu apmeklējumu, piemēram, jūsu izvēlētā valoda un citi iestatījumi. Tādējādi nākamais vietnes apmeklējums jums var būt ērtāks un noderīgāks. Sīkfailiem ir svarīga loma. Bez tiem tīmekļa lietošana nebūtu tik ērta.

Mēs izmantojam sīkfailus dažādiem nolūkiem. Piemēram, tie tiek izmantoti, lai atcerētos jūsu drošās meklēšanas preferences, rādītu piemērotākas reklāmas, uzskaitītu lapas apmeklētājus, palīdzētu jums reģistrēties mūsu pakalpojumiem, aizsargātu jūsu datus vai atcerētos jūsu reklāmu iestatījumus.

Preferences

Izmantojot šos sīkfailus, mūsu vietnēs tiek saglabāta informācija, kas maina vietnes darbību un izskatu, piemēram, vēlamo valodu vai reģionu. Piemēram, saglabājot sīkfailā informāciju par apmeklētāja reģionu, vietnē var tikt rādītas vietējās laika ziņas vai informācija par satiksmi. Šie sīkfaili var būt arī noderīgi, mainot teksta lielumu un fontu, kā arī citas personalizējamās tīmekļa lapu daļas.

Analytics

Google Analytics ir Google analīzes rīks, kas palīdz vietņu un lietotņu īpašniekiem saprast, kā apmeklētāji izmanto viņu pakalpojumus. Programmā var tikt izmantoti sīkfaili, lai apkopotu informāciju un izveidotu vietņu lietojuma statistiku, neidentificējot personiski atsevišķus Google apmeklētājus. Galvenais sīkfails, kas tiek izmantots pakalpojumā Google Analytics, ir sīkfails “_ga”.

Sīkfailu pārvaldīšana pārlūkprogrammā

Daži lietotāji izvēlas neatļaut sīkfailus, tādēļ vairākumā pārlūkprogrammu tiek dota iespēja pārvaldīt sīkfailus atbilstoši jūsu vajadzībām.

Dažas pārlūkprogrammas ierobežo vai dzēš sīkfailus, tādēļ ieteicams pārskatīt sīkfailu iestatījumus un reklāmu iestatījumus. Dažās pārlūkprogrammās varat iestatīt kārtulas, lai pārvaldītu sīkfailus katrai vietnei atsevišķi, tādējādi iegūstot labāku konfidencialitātes kontroli. Tas nozīmē, ka varat aizliegt sīkfailus no visām vietnēm, izņemot atsevišķas vietnes, kurām uzticaties.

Pārlūkprogrammas Google Chrome izvēlnē Rīki ir opcija Notīrīt pārlūkošanas datus. Varat izmantot šo opciju, lai dzēstu sīkfailus, kā arī citus vietņu un spraudņu datus, tostarp datus, kurus ierīcē glabā programma Adobe Flash Player (biežāk dēvēti par Flash sīkfailiem). Skatiet mūsu norādījumus par sīkfailu pārvaldīšanu pārlūkprogrammā Chrome.

Vēl viena Chrome funkcija ir inkognito režīms. Varat pārlūkot tīmekli inkognito režīmā, ja nevēlaties, lai vietņu apmeklējumi vai lejupielādes tiktu reģistrētas pārlūkošanas un lejupielādes vēsturē. Visi sīkfaili, kas izveidoti, pārlūkojot saturu inkognito režīmā, tiek dzēsti pēc visu inkognito logu aizvēršanas.

 

Prīvatuma politika

1. Privātuma politikas mērķis un darbības joma
1.1. Privātuma politikā (turpmāk – Politika) ir aprakstīts un tiek sniegta informācija fiziskajām identificējamām personām (turpmāk – Datu subjekts) kā Pārzinis apstrādā Datu subjekta personas datus, ja tie ir izlēmuši apmeklēt Pārziņa uzturēto mājas lapu www.fores.lv, sazināties ar Pārzini, izmantojot norādītos tālruņus vai izlēmuši apmeklēt kādu no Pārziņa vai tā grupas uzņēmuma organizētajiem pasākumiem, tajā skaitā, apmeklējuši Pārziņa vai tā grupas uzņēmuma telpas, lai iepazītos klātienē ar aktuālajiem piedāvājumiem vai saņemtu pakalpojumus/iegādātos preces. Šajā Politikā Pārzinis ir aprakstījis pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargātas datu subjekta intereses un brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka to dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un datu subjektam pārredzamā veidā.
1.2. Politika ir attiecināma uz fizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskā persona sniedz personas datus (ienākot teritorijā un/vai telpās, telefoniski, mutvārdos, u.tml.) un kādās Pārziņa sistēmās (video, audio, web u.tml.) tie tiek apstrādāti.
1.3. Ja tiks atjaunināta (aktualizēta) šī Politika, visas izmaiņas tiks publicētas Pārziņa mājaslapā sadaļā Privātuma politika. Gadījumā, ja Jūs interesē Politikas vēsturiskās redakcijas, aicinām vērsties pie Pārziņa, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Jebkurā gadījumā grozījumi šajā Politikā stājas spēkā, paziņojumos par izmaiņām šajā politikā, norādītajā datumā.

2. Pārzinis
2.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA "VENTUM" (Reģ. Nr.: 41503050998, Juridiskā adrese: Muitas iela 3d, Daugavpils, LV-5401, Tālr.: +371 293 83 382, E-pasts: info@fores.lv, Mājas lapa www.fores.lv) (šajā Politikā – Pārzinis).

3. Piemērojamie tiesību akti
3.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula).
3.2. Citi piemērojamie tiesību akti fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā, tajā skaitā, normatīvie akti, kas reglamentē informācijas sabiedrības pakalpojumus.

4. Personas datu apstrādes mērķi
4.1. Pārzinis ir ieviesis:

4.2. Šajā politikā minētās personas datu apstrādes mērķi nav apstrādāt īpašo kategoriju datus, piemēram, saistībā ar rasi vai etnisko izcelsmi, politiskiem uzskatiem, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībā vai ar veselības stāvokli vai seksuālo orientāciju saistītus datus.
4.3. Apstrādājot personas datus citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā Politikā, Pārzinis, par to apstrādes individuālajiem nosacījumiem informē datu subjektu atsevišķi, ievērojot Regulas 13. panta nosacījumus. Šajā Politikā pārzinis ir izdalījis datu apstrādes, lai izpildītu, it sevišķi, Regula 14. panta nosacījumus, tas ir, personas dati netiek iegūti apzināti no datu subjekta.

5. Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?
5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no fizisko personu izmantotajiem Pārziņa pakalpojumiem. 

  1. Datu subjektam ieejot/nokļūstot Pārziņa servisa pakalpojumu centrā, telpās vai tās teritorijā, kurā tiek veikta videonovērošana, var tikt apstrādāti tās videoattēls un laiks, kad tā ir apmeklējusi telpas. Videonovērošana netiek veikta teritorijās, kur datu subjekti sagaida paaugstinātu privātumu, atpūtas zonās, ģērbtuvēs u.tml. Videonovērošanas kameru ieraksta zonas ir koncentrētas uz gaiteņiem, ieeju/ izeju, automašīnām to plūsmu Pārziņa teritorijā;
  2. Zvanot uz Pārziņa norādītajiem tālruņa numuriem tiks ierakstīts komunikācijas saturs, kā arī fiksēts zvanītāja tālr. nr., ja vien zvanītājs nebūs veicis pasākumus, lai tas netiktu atklāts.
  3. Sazinoties rakstveidā ar Pārzini, var tikt saglabāts komunikācijas saturs un laiks, kā arī, informācija par izmantoto komunikācijas rīku (e-pasta adrese, tālruņa nr., skype lietotājvārds u.tml., adrese).
  4. Apmeklējot Pārziņa vai tā grupas organizētos pasākumus, pasākuma apmeklētāji var tikt fotografēti, iemūžināti videomateriālos, kā arī var tikt lūgti sniegt intervijas vai viedokli par pasākuma norisi, fiksējot Jūsu vārdu, uzvārdu un, ja nepieciešams, papildus informāciju, ko vēlesieties sniegt. Attiecīgie materiāli var tikt izmantoti Pārziņa arhīva veidošanai un zīmola atpazīstamības nodrošināšanai, publicējot video ierakstu, fotogrāfijas Pārziņa, tā grupas uzņēmumu vai pārstāvēto ražotāju sociālajos tīklos, kā arī jebkurā masu informācijas līdzeklī. Tāpat, it sevišķi, ja Jūs esat saņēmuši ielūgumu uz kādu no Pārziņa vai tā grupas organizētajiem pasākumiem, tad, lai nodrošinātu pasākuma drošu norisi, no Jums var tikt papildus pieprasīta informācija, kas identificē Jūs (vārds, uzvārds, personas kods u.tml.).
  5. Pārzinis veic apmeklējumu vēstures analīzi, izmantojot tiešsaistes identifikātorus, kā arī datu subjekta apzināti atstāto informāciju (piemēram, novērtējumu par sniegto servisu, mājas lapas apmeklējuma pieredze, pārvietošanos, informāciju par vēlmi apmeklēt kādu no Pārziņa organizētajiem pasākumiem u.tml.), lai veiktu tirgus izpēti un viedokļu analīzi.

6. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
6.1. videonovērošana ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību, Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību. Videonovērošana tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta d) un f) apakšpunktu, t.i.

6.2. Telefona sarunu audioieraksta veikšanu ar mērķi nodrošināt un uzlabot Pārziņa sniegto pakalpojumu kvalitāti un Pārziņa tiesisko interešu aizsardzību. Telefona sarunu audioieraksts tiek veikts (ja tiek veikts), pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, t.i. Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par klientu apkalpošanas kvalitāti kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām).
6.3.ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules un cita veida) saglabāšana un uzskaite tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta c) un f) apakšpunktu.

6.4. Pārziņa vai tā grupas uzņēmumu organizēto pasākumu atspoguļošana masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, lai nodrošinātu uzņēmuma, tā grupas, kā arī pārstāvēto ražotāju zīmolu atpazīstamību. Korporatīvajos pasākumos personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta a) un f) apakšpunktu, t.i.

6.5. Pārzinis veic mājas lapas, sociālo tīklu apmeklējumu vēstures analīzi, lai veiktu tirgus izpēti un datu subjektu viedokļu analīzi, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, t.i… Pārzinim ir leģitīma interese veikt analīzi, ka liecina, vai var liecināt par tā zīmola, vai tā pārstāvēto zīmolu atpazīstamību.

7. Kāds ir personas datu apstrādes laikaposms?
7.1. Pārzinis, izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus.
7.1.1. vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.
7.1.2.kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai.
7.1.3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārzinim saistošus pienākumus.
7.1.4. Pārzinim nepieciešams aizsargāt Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību.
7.1.5. videonovērošanas ieraksti ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību, Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību, tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz 30 dienas, ja vien attiecīgajā videoierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas , iespējami, palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais videoieraksts var tikt iegūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.
7.1.6. telefona sarunu audioieraksti ar mērķi nodrošināt un uzlabot Pārziņa sniegto pakalpojumu kvalitāti un Pārziņa tiesisko interešu aizsardzību tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz sešdesmit dienas, ja vien attiecīgajā audioierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais audioieraksts var tikt iegūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.
7.2. ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules un cita veida) saglabāšanu un uzskaiti, lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu, tiks glabāta periodu, kas nepārsniedz piecus gadus, ja vien attiecīgajā komunikācijā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses.
7.3. Pārziņa vai tā grupas uzņēmumu organizēto pasākumu atspoguļošana masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, lai nodrošinātu uzņēmuma, tā grupas, kā arī pārstāvēto ražotāju zīmolu atpazīstamību. Lai nodrošinātu uzņēmuma vēsturiskās attīstības nodrošināšanu, Pārzinis plāno glabāt iegūto informāciju patstāvīgi. Tāpat, Pārzinis, lai izpildītu godprātīgas datu apstrādes principu paskaidro, ka, ievērojot apstākli, ka šajā punktā minētās datu apstrādes mērķis ir publiskot informāciju par Pārziņa, tā grupas vai pārstāvēto ražotāju pasākumiem, tad iegūtie materiāli būs publiski pieejami un jebkura trešā persona varēs tiem piekļūt.
7.4. Pārzinis veic apmeklējuma vēstures analīzi, lai veiktu tirgus izpēti un datu subjektu viedokļu analīzi.
7.5. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.

8. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?
8.1. Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem:
8.1.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa.
8.1.2. ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai; fotogrāfam veicot foto darbus) vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientam.
8.1.3. saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu.
8.1.4. likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pārziņa likumīgās intereses.
8.2. Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotiem darbinieki, Apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas.
8.3. Pārzinis izsniegs fizisko personu personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas pamatotiem objektīviem apstākļiem.
8.4. Šajā Politikā norādītos personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, (valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts), izņemot datus, kas apstrādāti elektroniskajā vidē. Šajā gadījumā, Pārziņa izvēlētie Apstrādātāji (google.com (google analytics), facebook.com, twitter.com, snapchat, u.tml.) ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas ārpus ārpus Eiropas savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, tāpēc Pārzinis aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām vai vērsties atsevišķi pie Pārziņa ar lūgumu sniegt papildus informāciju par sadarbības nosacījumiem.

9. Kā tiek informēts Datu subjekts par personas datu apstrādi?
9.1. Datu subjekts par šajā Politikā norādītajām personas datu apstrādēm tiek informēts, izmantojot daudzlīmeņu pieeju, kurā ietilpst šādas metodes: - videonovērošanas vietās tiek izvietoti paziņojumi, ar kuriem Datu subjektus (gājējus, autovadītājus, apmeklētājus, darbiniekus u.c.) brīdina par to, ka Pārziņa teritorijā notiek videonovērošana, sniedzot pamatinformāciju saistībā ar videonovērošanu, kā arī informē par iespējām saņemt detalizētāku informāciju;

9.2. Šī Pārziņa Politika ir publiski pieejama internetā Pārziņa mājaslapā www.fores.lv un Pārziņa klientu apkalpošanas vietās.

10. Datu subjekta tiesības
10.1 Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust)), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.
10.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.
10.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu tiesības “tikt aizmirstam”).
10.4. Pārzinis informē, ka Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama:

10.5. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:

10.6. Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar 10.5. punktu, šādus personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar Datu subjekta piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai, lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgas sabiedrības intereses.
10.7. Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē Datu subjektu.
10.8. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski.
10.9. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:

10.10. Turklāt, Datu subjektam ir pienākums cik vien iespējams savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu.
10.11. Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pārzinis:
10.11.1. Pārliecinās par personas identitāti.
10.11.2. Izvērtē pieprasījumu, ja: - var nodrošināt pieprasījumu, piemēram, videomateriālu aplūkošanu vai audioieraksta noklausīšanos, tad Datu subjekts kā pieprasījuma iesniedzējs var saņemt videomateriāla vai audio ieraksta, vai citu datu kopiju. - ir nepieciešama papildus informācija, lai identificētu Datu subjektu, kurš pieprasa informāciju, tad Pārzinis var lūgt Datu subjektam papildus informāciju, lai spētu korekti atlasīt informāciju (piemēram, videonovērošanas vai sarunu ierakstus, fotogrāfijas), kuros Datu subjekts ir identificējams. - informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju nav Datu subjekts vai persona nav identificējamam, tad Pārzinis var noraidīt pieprasījumu saskaņā ar šo Politiku un/vai normatīvajiem aktiem.

11. Kā tiek aizsargāti personas dati?
11.1. Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības, t. sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
11.2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.
11.3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Pārziņa mājaslapā vai citādā iespējamā veidā kā piemēram, izmantojot plašsaziņas līdzekļiem (TV, radio, laikrakstā, sociālajos tīklos, u.tml.).